ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «Οpen Mellon A.E.» του «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Όρος 1 - Διοργανώτρια

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία «Open Mellon A.E.» διοργανώνει προωθητική ενέργεια, ήτοι Διαγωνισμό Υποτροφίας (εφεξής καλούμενο «Διαγωνισμός»), με τους αναγραφόμενους στο παρόν όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι «Όροι»). Οι Όροι βρίσκονται κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο Λάρισας κα. Σοφία Γιαννακοπούλου- Μπάτη, και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και μέχρι το πέρας της διαδικασίας, στο διαδικτυακό www.eleftheria.gr (εφεξής καλούμενο «Διαδικτυακός Τόπος»).

1.2. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να μεταβάλει την διάρκεια ή το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού, να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή εν γένει οποιουσδήποτε άλλους λόγους, όπως δημοσίου συμφέροντος, ανωτέρας βίας, σχετικής απόφασης επικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει την διακοπή της λειτουργίας και, γενικά, για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Οι ανωτέρω αλλαγές θα γίνουν με κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο και σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε απολύτως ευθύνη που θα οφείλεται στις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Όρος 2 - Διάρκεια

Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από την 30 Ιουλίου 2018  μέχρι και την 23 Σεπτεμβρίου 2018 (ώρα λήξης 23:59) (εφεξής καλούμενη «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω ή μετά από τυχόν σύντμηση/παράτασή της, δεν υφίσταται δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.

Όρος 3 - Δικαίωμα και Διαδικασία Συμμετοχής

3.1. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενήλικες, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β κύκλου), ή τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που διαμένουν στην Ελλάδα, οι οποίοι θα δηλώσουν με έγκυρο τρόπο την συμμετοχή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω. Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ», της εταιρείας «Open Mellon A.E.» και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους μέχρι Α΄ βαθμού.

Όρος 4 - Κλήρωση και Ανάδειξη Υποτροφιών

4.1. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κληρωτίδα για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού Υποτροφίας, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά και τυχαία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, στη Λάρισα.

4.2. Από την κλήρωση θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος, θα επιλέξει την παρακάτω αναφερόμενη ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας»Παράλληλα με το νικητή, θα ανακηρυχτούν και δυο (2) επιλαχούσες συμμετοχές, για την περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη η συμμετοχή με τους Όρους, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας με τον νικητή ή ο νικητής δεν αποδεχθεί την υποτροφία, οι δε επιλαχούσες συμμετοχές θα κληθούν  με σειρά προτεραιότητας.

Όρος 5 - Υποτροφίες

5.1. Ο νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα κερδίσει υποτροφία πλήρους διάρκειας δυο (2) ετών (4 εξάμηνα θεωρίας και εργαστηρίων) για το σπουδαστικό έτος έναρξης 2018-2019 στην ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας».

Αν δεν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 7 ατόμων μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη.

Όρος 6 – Αποδοχή Υποτροφίας

6.1. Μετά την κλήρωση και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,  ο νικητής και οι επιλαχούσες συμμετοχές θα ενημερωθούν για την υποτροφία και την υπογραφή του εκπαιδευτικού συμβολαίου και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγραφής από την Διοργανώτρια τηλεφωνικώς, καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.2. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου και τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ενώ θα λαμβάνεται ταυτόχρονα η ρητή συναίνεσή τους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Μετά την κατά τα ανωτέρω συναίνεση των νικητών, τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο.

6.3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο νικητής δεν πληροί κάποιον από τους Όρους, ιδίως εάν δεν διαμένει στην Ελλάδα ή είναι ανήλικος, ή δεν είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β κύκλου), ή τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Διοργανώτρια θα ακυρώσει τη συμμετοχή και η υποτροφία  θα αποδοθεί στον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα.

6.4. Εάν ο νικητής του πρώτου Δώρου δεν το παραλάβει έως την παραπάνω ημερομηνία, καλούνται άμεσα (τηλεφωνικώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) οι δύο επιλαχόντες, με την σειρά ανάδειξής τους, ακολουθούμενης της ίδιας διαδικασίας, από τους οποίους ο μεν πρώτος έχει δικαίωμα να παραλάβει το Δώρο του έως και την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, άλλως, και σε περίπτωση μη εμφάνισής του, ο δεύτερος επιλαχών έχει το δικαίωμα να παραλάβει το Δώρο του έως και την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Όρος 7 - Περιορισμός Ευθύνης

7.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποδοχή καταχωρήσεων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου: καθυστερήσει ή αποτύχει η καταχώρηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

7.4. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή απουσία του, ή σε οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για μη συνεργασία του, για οποιονδήποτε λόγο.

7.5. Η Διοργανώτρια περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση των δώρων αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή υποτροφίας, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.

7.6. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και το πέρας της διαδικασίας διανομής, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Όρος 8 - Τελικές Διατάξεις

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω ορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των Όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Λάρισας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.